Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa, montaż i uruchomienie jednostopniowej dmuchawy promieniowej dla Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu

zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 5 Wzór umowy

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.06.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu: „Zasilanie w energię elektryczną studni głębinowych – Ujęcie Wody Gostków”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Załącznik nr 6 Oświadczenie

Załącznik nr 7 Oświadczenie

Projekt budowlany

Projekt budowlano – wykonawczy

Kosztorys Ofertowy

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty