Ogłoszenie o zamówieniu:” Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2024 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ na ubezpieczenie ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie nr 1

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie nr 2

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie nr 3

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SWZ – Wniosek o udostępnienie informacji poufnych

1 Wyjaśnienia treści SWZ

2 Wyjaśnienia treści SWZ

Zmiana terminu składania ofert

3 Wyjaśnienia do treści SWZ

4 Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. „.

2021-11-02 EA.W4.1.2021 ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.1.2021 Specyfikacja Warunków Zamówienia

EA.W4.1.2021 załączniki do SWZ

Informacja o kwocie

2021-11-15 EA.W4.1.2021 informacja z otwarcia ofert

EA.W4.1.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz konwój środków pieniężnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 Projekt umowy

Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o w 2022 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o w roku 2021”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

zał. nr 2 Oświadczenie dot. spełniania warunków w postępowaniu

zał. nr 3 Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr. 8 Wzór umowy

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 szt. fabrycznie nowych z 2020 r. samochodów ciężarowych blaszanych typu brygadowego o DMC do 3,5t”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

F-01II kw.2020r_

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.12.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego z 2020 r. samochodu ciężarowego czteroosiowego, z zabudową typu skrzynia ładunkowa samowyładowcza z wywrotem trójstronnym”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

F-01II kw.2020r_

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 r. II

Załączniki do odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 r. II

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.12.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.12.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2020 r.

Zmiana terminu składania ofert

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 szt. fabrycznie nowych z 2020 r. samochodów ciężarowych blaszanych typu brygadowego o DMC do 3,5 t.”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

F-01II kw.2020r_

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (1)

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (2)

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (3)

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.11.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu przetargu

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 oraz konwój środków pieniężnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty