Zgłoś odczyt wodomierza

Szanowni Państwo,
Prosimy o zgłaszenie odczytów wodomierza głównego oraz podliczników. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy formularz znajdujący się poniżej. Prosimy o podanie numeru wodomierza oraz jego stanu. Za datę odczytu przyjmiemy datę wysłania do nas niniejszego formularza.

Dziękujemy,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Adres

Miejscowość

Data odczytu (pole wymagane)

Kod odbiorcy wod główny

Kod odbiorcy podlicznik

Wodomierz główny stan (pole wymagane)

Wodomierz podlicznik stan

Uwagi

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie, ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanów, zwik@zwikciechanow.pl.
 2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zwikciechanow.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i świadczenia usług.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi umowa zawarta pomiędzy Panią/Panem a ZWiK, a także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 14 czerwca 2018 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru gminy miejskiej Ciechanów (uchwała RM Ciechanów z dnia 27.12.2018 r.) – art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
 6. Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek  z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy oraz świadczenia usług. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.