Ogłoszenie o zamówieniu: „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w latach 2023 – 2024 w okresie 12 miesięcy”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

zał. nr 3 Formularz ofertowy

zał. nr 4 Formularz cenowy

zał. nr 5 Wykaz dostaw

zał. nr 6 Oświadczenie dot. rocznego przychodu

zał. nr 7 Wzór umowy

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: ” Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2024 r. „

EA.W4.1.2023 Ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.1.2023 Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacja o prowadzonym postępowaniu

EA.W4.1.2023 Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 5 – Wzór umowy po zmianach

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty