Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w czasie pandemii koronawirusa

Procedura podłączenia

I KROK

W celu rozpoczęcia procedury przyłączeniowej do sieci wod-kan Inwestor składa:

 •  druk zgłoszenia Wzór zgłoszenia -Druk Nr 4 (musi być wypełniony o każdą wymaganą informację)
 • 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłącza wod-kan
  do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie, pozostawiając komplet dokumentów w urnie na pisma, która znajduje się przed głównym wejściem do Spółki.

WAŻNE:
Nie składamy projektów budowlanych dotyczących obiektów budowlanych, a jedynie projekt przyłącza wod-kan.

II KROK

Po złożeniu wymaganych dokumentów, Dział Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Inwestorem w celu umówienia terminu wykonania wcinki do sieci.
W czasie pandemii nie wymagamy podpisywania żadnych umów na realizację wcinki.
Informujemy, że:

 •  wcinki wykonywane są raz w tygodniu, tylko w czwartki
 •  prace montażowe związane z włączenie do sieci wykonuje ZWiK Sp. z o.o w Ciechanowie, natomiast prace ziemne i pozostały zakres przyłącza wykonuje firma zewnętrzna wybrana przez Inwestora.

III KROK

Po wykonanym przyłączu Inwestor zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza i jeden egzemplarz inwentaryzacji niezwłocznie dostarczyć do Spółki, w celu spisania protokołu odbioru przyłącza.
Inwentaryzację można dostarczyć w następujący sposób:

 •  drogą mailową wysyłając skan inwentaryzacji na adres mailowy: zwik@zwikciechanow.pl
 • droga pocztową na adres Spółki
 • wrzucając jeden egzemplarz inwentaryzacji do urny na pisma, która znajduje się przed głównym wejściem do ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie

W przypadku odbioru przyłącza kanalizacyjnego wraz z mapa inwentaryzacyjną, należy podać stan licznika wodomierza głównego.

IV KROK

Po dostarczeniu inwentaryzacji , Dział Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Inwestorem w celu umówienia terminu podpisania protokołu odbioru przyłącza i zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Protokół odbioru i umowę na dostawę wody i odbiór ścieków możemy podpisać osobiście przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa, bądź drogą pocztową lub elektroniczną.

Przy bezpośrednim kontakcie podczas podpisywania umowy wymagamy zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa:

 • używanie rękawiczek ochronnych lub używanie płynu do dezynfekcji
 • używanie masek ochronnych
 • w miarę możliwości własnych długopisów

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

Procedura przyłączenia do sieci

Procedura przyłączenia do sieci

1.  Wydanie warunków technicznych

Inwestor    zainteresowany    przyłączeniem    nieruchomości    do   sieci wodociągowej     i/lub kanalizacyjnej składa wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek powinien zawierać

 • Wniosek – wzór wniosku -Druk Nr 1
 • Do wniosku  musi  być  załączona mapa  sytuacyjno-wysokościowa  w  skali  1:500 z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją planowanego obiektu oraz notarialny akt własności działki

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanów.

Wniosek Spółka wydaje nieodpłatnie w terminie do 14 dni.

2.  Wykonanie projektu

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zleca projektantowi wykonanie projektu przyłącza, na podstawie otrzymanych warunków technicznych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp.z o.o.  uprzejmie informuje, że zwiększa swój zakres obsługi klienta  o możliwość opracowania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do sieci.

Kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną :
Andrzej Jędrzejewski tel. kom. 575 108 425

3.  Uzgodnienie projektu

Opracowaną dokumentacje projektową należy złożyć do uzgodnienia w siedzibie Spółki

Spółka uzgadnia dokumentacje w terminie do 14 dni nieodpłatnie

4.  Budowa przyłącza

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza inwestor musi podpisać umowę przyłączeniową  i wnieść stosowna opłatę.

Następnie Inwestor składa wypełniony druk zgłoszenia z określonym terminem rozpoczęcia prac związanych z budowaniem przyłącza wraz   z   jednym   egzemplarzem uzgodnionego projektu.

Po zgłoszeniu wcinki wod-kan Inwestor podpisuje umowę zlecenia wykonania wcinki

 •  wcinki wykonywane są raz w tygodniu, tylko w czwartki
 •  prace montażowe związane z włączenie do sieci wykonuje ZWiK Sp. z o.o w Ciechanowie, natomiast prace ziemne i pozostały zakres przyłącza wykonuje firma zewnętrzna wybrana przez Inwestora.

5.  Protokół odbioru

Inwestor przed zasypaniem przyłącza zleca do Geodety wykonanie inwentaryzacji po wykonawczej oraz zgłasza zakończenie prac celem dokonania odbioru technicznego przez służby techniczne ZWiK Sp. z o.o.

6.  Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W tym celu należy zgłosić się do Działu Sprzedaży i przedstawić następujące dokumenty:

– protokół odbioru technicznego przyłącza

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

W celu wydania zapewnienia na dostawę wody i odbiór ścieków należy:

 1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ,,Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków”.
 1. Załączyć do wniosku kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500
 1. Wniosek wraz z załączoną kserokopią mapy złożyć w siedzibie ZWiK.

Wniosek Spółka wydaje nieodpłatnie w terminie do 14 dni

 

Likwidacja przyłącza – krok po kroku

Krok po kroku – Trwała likwidacja przyłącza wod. i/lub kan. san.

 1. Klient składa wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

WNIOSEK

O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego może wystąpi jedynie właściciel nieruchomości.

UWAGA

Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nie polega na demontowaniu i wyjmowaniu urządzeń z gruntu lecz trwałym ich odcięciu!

 1. Proces likwidacji przyłącza wodociągowego
  • sprawdzenie możliwości dokonania odcięcia przyłącza wodociągowego oraz ustalenie z Właścicielem terminu zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu,
  • ustalenie z Klientem terminu likwidacji przyłącza wodociągowego,
  • zamknięcie zasuwy domowej oraz demontaż wodomierza,
  • demontaż zasuwy domowej, nawiertki lub trójnika lub trwałe ich zakorkowanie,
  • rozwiązanie umowy na dostawę wody.
 1. Proces likwidacji przyłącza kanalizacyjnego
  • sprawdzenie możliwości dokonania trwałej likwidacji przyłącza kanalizacyjnego oraz ustalenie z Właścicielem terminu zajęcia terenu,
  • ustalenie z Klientem terminu likwidacji przyłącza kanalizacyjnego,
  • likwidacja przyłącza kanalizacyjnego w miejscu jego włączenia do głównego przewodu kanalizacyjnego poprzez jego trwałe zakorkowanie lub zaślepienie,
  • rozwiązanie umowy na odprowadzanie ścieków.

UWAGA

 

Koszty związane z przygotowaniem wykopu w celu likwidacji przyłącza, a następnie zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego są kosztami właściciela nieruchomości.

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2018”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 8 Umowa

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2018”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz cenowy excel

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 8 Umowa

wyjaśnienia

unieważnienie

Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie

Zaproszenie do zł oferty TT/W3/10/2017

zał. nr 1 OPZ skan

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

zał. nr 7 Umowa

2. Modernizacja przepompowni k.s. w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

3. Sieć k.s. w pasie DW 615 ul. Sienkiewicza w Ciechanowie – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK ZIP Modernizacja-przepompowni

ZAŁĄCZNIK ZIP Przebudowa-sieci-gazowej

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty