Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w czasie pandemii koronawirusa

Procedura podłączenia

I KROK

W celu rozpoczęcia procedury przyłączeniowej do sieci wod-kan Inwestor składa:

 •  druk zgłoszenia Wzór zgłoszenia -Druk Nr 4 (musi być wypełniony o każdą wymaganą informację)
 • 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłącza wod-kan
  do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie, pozostawiając komplet dokumentów w urnie na pisma, która znajduje się przed głównym wejściem do Spółki.

WAŻNE:
Nie składamy projektów budowlanych dotyczących obiektów budowlanych, a jedynie projekt przyłącza wod-kan.

II KROK

Po złożeniu wymaganych dokumentów, Dział Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Inwestorem w celu umówienia terminu wykonania wcinki do sieci.
W czasie pandemii nie wymagamy podpisywania żadnych umów na realizację wcinki.
Informujemy, że:

 •  wcinki wykonywane są raz w tygodniu, tylko w czwartki
 •  prace montażowe związane z włączenie do sieci wykonuje ZWiK Sp. z o.o w Ciechanowie, natomiast prace ziemne i pozostały zakres przyłącza wykonuje firma zewnętrzna wybrana przez Inwestora.

III KROK

Po wykonanym przyłączu Inwestor zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza i jeden egzemplarz inwentaryzacji dostarczyć do Spółki, w celu spisania protokołu odbioru przyłącza.
Inwentaryzację można dostarczyć w następujący sposób:

 •  drogą mailową wysyłając skan inwentaryzacji na adres mailowy: zwik@zwikciechanow.pl
 • droga pocztową na adres Spółki
 • wrzucając jeden egzemplarz inwentaryzacji do urny na pisma, która znajduje się przed głównym wejściem do ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie

W przypadku odbioru przyłącza kanalizacyjnego wraz z mapa inwentaryzacyjną, należy podać stan licznika wodomierza głównego.

IV KROK

Po dostarczeniu inwentaryzacji , Dział Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Inwestorem w celu umówienia terminu podpisania protokołu odbioru przyłącza i zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Protokół odbioru i umowę na dostawę wody i odbiór ścieków możemy podpisać osobiście przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa, bądź drogą pocztową lub elektroniczną.

Przy bezpośrednim kontakcie podczas podpisywania umowy wymagamy zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa:

 • używanie rękawiczek ochronnych lub używanie płynu do dezynfekcji
 • używanie masek ochronnych
 • w miarę możliwości własnych długopisów

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

Procedura przyłączenia do sieci

Procedura przyłączenia do sieci

1.  Wydanie warunków technicznych

Inwestor    zainteresowany    przyłączeniem    nieruchomości    do   sieci wodociągowej     i/lub kanalizacyjnej składa wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek powinien zawierać

 • Wniosek – wzór wniosku -Druk Nr 1
 • Do wniosku  musi  być  załączona mapa  sytuacyjno-wysokościowa  w  skali  1:500 z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją planowanego obiektu oraz notarialny akt własności działki

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanów.

Wniosek Spółka wydaje nieodpłatnie w terminie do 14 dni.

2.  Wykonanie projektu

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zleca projektantowi wykonanie projektu przyłącza, na podstawie otrzymanych warunków technicznych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp.z o.o.  uprzejmie informuje, że zwiększa swój zakres obsługi klienta  o możliwość opracowania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do sieci.

Kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną :
Andrzej Jędrzejewski tel. kom. 575 108 425

3.  Uzgodnienie projektu

Opracowaną dokumentacje projektową należy złożyć do uzgodnienia w siedzibie Spółki

Spółka uzgadnia dokumentacje w terminie do 14 dni nieodpłatnie

4.  Budowa przyłącza

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza inwestor musi podpisać umowę przyłączeniową  i wnieść stosowna opłatę.

Następnie Inwestor składa wypełniony druk zgłoszenia z określonym terminem rozpoczęcia prac związanych z budowaniem przyłącza wraz   z   jednym   egzemplarzem uzgodnionego projektu.

Po zgłoszeniu wcinki wod-kan Inwestor podpisuje umowę zlecenia wykonania wcinki

Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem przyłącza Inwestor zleca zewnętrznej firmie wykonawczej z odpowiednimi uprawnieniami.

5.  Protokół odbioru

Inwestor przed zasypaniem przyłącza zleca do Geodety wykonanie inwentaryzacji po wykonawczej oraz zgłasza zakończenie prac celem dokonania odbioru technicznego przez służby techniczne ZWiK Sp. z o.o.

6.  Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W tym celu należy zgłosić się do Działu Sprzedaży i przedstawić następujące dokumenty:

– protokół odbioru technicznego przyłącza

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

W celu wydania zapewnienia na dostawę wody i odbiór ścieków należy:

 1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ,,Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków”.
 1. Załączyć do wniosku kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500
 1. Wniosek wraz z załączoną kserokopią mapy złożyć w siedzibie ZWiK.

Wniosek Spółka wydaje nieodpłatnie w terminie do 14 dni

 

Likwidacja przyłącza – krok po kroku

Krok po kroku – Trwała likwidacja przyłącza wod. i/lub kan. san.

 1. Klient składa wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

WNIOSEK

O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego może wystąpi jedynie właściciel nieruchomości.

UWAGA

Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nie polega na demontowaniu i wyjmowaniu urządzeń z gruntu lecz trwałym ich odcięciu!

 1. Proces likwidacji przyłącza wodociągowego
  • sprawdzenie możliwości dokonania odcięcia przyłącza wodociągowego oraz ustalenie z Właścicielem terminu zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu,
  • ustalenie z Klientem terminu likwidacji przyłącza wodociągowego,
  • zamknięcie zasuwy domowej oraz demontaż wodomierza,
  • demontaż zasuwy domowej, nawiertki lub trójnika lub trwałe ich zakorkowanie,
  • rozwiązanie umowy na dostawę wody.
 1. Proces likwidacji przyłącza kanalizacyjnego
  • sprawdzenie możliwości dokonania trwałej likwidacji przyłącza kanalizacyjnego oraz ustalenie z Właścicielem terminu zajęcia terenu,
  • ustalenie z Klientem terminu likwidacji przyłącza kanalizacyjnego,
  • likwidacja przyłącza kanalizacyjnego w miejscu jego włączenia do głównego przewodu kanalizacyjnego poprzez jego trwałe zakorkowanie lub zaślepienie,
  • rozwiązanie umowy na odprowadzanie ścieków.

UWAGA

 

Koszty związane z przygotowaniem wykopu w celu likwidacji przyłącza, a następnie zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego są kosztami właściciela nieruchomości.

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2018”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 8 Umowa

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2018”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz cenowy excel

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 8 Umowa

wyjaśnienia

unieważnienie

Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie

Zaproszenie do zł oferty TT/W3/10/2017

zał. nr 1 OPZ skan

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 6 Wykaz robót

zał. nr 7 Umowa

2. Modernizacja przepompowni k.s. w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

3. Sieć k.s. w pasie DW 615 ul. Sienkiewicza w Ciechanowie – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

4. Przebudowa sieci gazowej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie dz. 1648_10 – 1 – 13.04.2017 OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK ZIP Modernizacja-przepompowni

ZAŁĄCZNIK ZIP Przebudowa-sieci-gazowej

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty