Ciechanów ul. Leśna, Słoneczna.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, że w związku z rozbudową drogi gminnej nr 121354  (ulica Leśna w Ciechanowie) w dniu 09.04.2024 planowane jest  wyłączenie  z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej. W godzinach 8.00 – 15.00. nastąpi przerwa w dostawie wody : Ciechanów ul. Leśna od skrzyżowania z ulicami: Siewnej i Mieczysława Dziemieszkiewicza do skrzyżowania z ul. Słoneczną, ul. Słoneczna.

Ciechanów ul. Leśna, Rutki Marszewice, Szczepanki, Gąski

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie informuje, że w związku z rozbudową drogi gminnej nr 121354  (ulica Leśna w Ciechanowie) w dniu 27.03.2024 planowane jest  włączenie do systemu sieci nowo wybudowanego wodociągu w ul. Leśnej. W godzinach 8.00 – 15.00. nastąpi przerwa w dostawie wody : Ciechanów ul. Leśna od skrzyżowania z ulicami: Siewnej i Mieczysława Dziemieszkiewicza w stronę Gąsek, oraz miejscowości: Rutki Marszewice, Szczepanki, Gąski.

Kargoszyn przerwa w dostawie wody

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje, że  w związku z planowanym włączeniem nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej, wybudowanych przez Urząd Gminy Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 do systemu wodociągowego, nastąpi przerwa w dostawie wody dla Ciechanowa ulice: Roberta Bartołda, Dygasińskiego oraz Kargoszyna i okolic w godzinach 8.00 – 13.00. Za utrudnienia ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. przeprasza odbiorców.

 

E-FAKTURA

Proponujemy Państwu, aby wspólnie zadbać o otaczające nas środowisko naturalne wykorzystując elektroniczną formę faktury za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.

Faktura elektroniczna – nazywana e-fakturą – zastępuje tradycyjną fakturę papierową i posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy. Jest to prawnie uznany  w Polsce dokument księgowy, który jest wystawiany, dostarczany oraz przechowywany w formie elektronicznej.

Przystąpienie do e-Faktury:

Należy  zapoznać  się  z „Regulaminem  przesyłania  i  udostępniania  faktur  w  formie elektronicznej e-Faktura„ ,wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej lub zgłosić się do siedziby Spółki w celu podpisania oświadczenia Nabywcy upoważniającego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o. o. do wystawiania faktur w formie elektronicznej. E-faktura wysyłana będzie na adres e-mail podany w formularzu zawierającym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Oświadczenia do pobrania:

Ciechanów ul. Witosa

W związku z informacjami napływającymi od mieszkańców Ciechanowa z ulicy Witosa, o obniżonym ciśnieniu wody, ZWiK w Ciechanowie informuje, że pracuje nad lokalizacją i usunięciem przyczyny tych niedogodności.

Zarząd Spółki  przeprasza odbiorców wody za utrudnienia.

Okresowe przerwy w dostawie wody ul. Asnyka

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o. o. informuje, iż  w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa ul. Asnyka w Ciechanowie w dniach 20 i 21 września nastąpią okresowe przerwy w dostawie wody.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Wymagania instalacyjne podlicznika do utrzymywania terenów zielonych

  Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Klient wykonuje na własny koszt.

 Poniżej przedstawiamy parametry techniczne, które powinien spełniać wodomierz ogrodowy montowany/wymieniany przez Odbiorcę.

    Zestaw wodomierzowy główny i zestaw podlicznika powinien być umieszczony za pierwszą ścianą budynku w pomieszczeniu ogrzewanym lub powinien być zabezpieczony przed zamarznięciem.

 • Zaleca się umieszczenie podlicznika na instalacji przeznaczonej do podlewania (w pozycji poziomej, wysokość montażu wodomierza nad posadzką – od 0,5 do 1,0 m), w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu.
 • Wodomierz należy zamontować w konsoli z kompletnym zestawem wodomierzowym składającym się z dwóch zaworów kulowych. Za nowym odgałęzieniem mogą być podłączone tylko i wyłącznie zawory czerpalne zlokalizowane na zewnątrz budynku, z których woda nie trafia do systemu kanalizacyjnego.
 • Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenie od rur i armatury.
 • Wodomierz musi mieć ważną cechę legalizacyjną, która wynosi 5 lat. Po upływie ważności cechy zużycie wody z podlicznika nie będzie rozliczane.
 • Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.
 • W celu kompatybilnego odczytu z wodomierzem głównym wymagamy montowania wodomierzy firmy „Apator Powogaz” (DN 20mm, JS2÷2,5) przystosowanych do współpracy z systemem do odczytu radiowego na terenie obsługiwanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. System radiowy umożliwi dokonanie zdalnego odczytu liczników w dowolnej chwili – nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności właściciela.

Zalecany schemat zainstalowania wodomierza na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu – Załącznik nr.1 Wszystkie prace instalacyjne dokonuje właściciel nieruchomości na własny koszt. Istnieje możliwość zlecenia montażu wodomierza ogrodowego firmie ZWiK sp. z o.o. łącznie z zakupem wodomierza oraz nakładki radiowej ( koszt usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem).

    Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z wymaganiami należy pisemnie wystąpić z wnioskiem o możliwość korzystania z dodatkowego wodomierza do podlewania ogrodu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.  w celu weryfikacji zgodności zamontowanego wodomierza prosimy o załączenie zdjęć na których widoczna będzie instalacja od głównego wodomierza do podlicznika ogrodowego. W ustalonym terminie monterzy ZWiK sp. z o.o. dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz dokonają odbioru technicznego podejścia wodomierzowego ogrodowego odpłatnie według cennika. Podlicznik ogrodowy będzie rozliczany od momentu odbioru technicznego.

Wnioski do pobrania:

 

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. wynika z przepisów prawa. Zobacz szczegóły ustawy:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 221 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kiedy zawieramy umowę?

Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

 • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
 • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (umowy te powinny zawierać zgodę Właściciela nieruchomości na podpisanie umowy z ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. przez użytkowników);
 • śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;

Wnioski do pobrania:

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy ze ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków

Dokumenty niezbędne do zawarcia lub aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

Osoba fizyczna:

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.; decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności); aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.; decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

numer NIP;

numer REGON;

wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, wyższe uczelnie, fundacje, kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.): aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp. decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

numer NIP;

numer REGON;

aktualny wypis z właściwego rejestru;

aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

UWAGA! W imieniu osoby prawnej umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli zostały one ujawnione w tych rejestrach lub posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną.

Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne):

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.; decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

numer NIP;

numer REGON;

aktualny wypis z właściwego rejestru;

aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Spółki cywilne:

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.; decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

numer NIP;

numer REGON;

wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

umowa spółki cywilnej;

aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Wspólnoty Mieszkaniowe:

odpis jednego aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali lub wskazanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej;

numer NIP;

numer REGON;

uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty;

uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;

Pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką); aktualny wypis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz numer NIP i numer REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarządcę Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy;

UWAGA! W przypadku wskazania we Wniosku o zawarcie umowy numeru NIP, REGON, KRS nie ma konieczności dostarczania do ZWiK w Ciechanowie  kserokopii decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu nr REGON, aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Budowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych – procedura podłączenia

Procedura podłączenia

I KROK

W celu rozpoczęcia procedury przyłączeniowej do sieci wod-kan Inwestor składa:

 •  druk zgłoszenia Wzór zgłoszenia -Druk Nr 5 (musi być wypełniony o każdą wymaganą informację)
 • 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłącza wod-kan
  do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie, pozostawiając komplet dokumentów w urnie na pisma, która znajduje się przed głównym wejściem do Spółki.

WAŻNE:
Nie składamy projektów budowlanych dotyczących obiektów budowlanych, a jedynie projekt przyłącza wod-kan.

II KROK

Po złożeniu wymaganych dokumentów, Dział Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Inwestorem w celu umówienia terminu wykonania wcinki do sieci.

Informujemy, że:

 •  wcinki wykonywane są raz w tygodniu, tylko w czwartki
 •  prace montażowe związane z włączenie do sieci wykonuje ZWiK Ciechanów Sp. z o.o , natomiast prace ziemne i pozostały zakres przyłącza wykonuje firma zewnętrzna wybrana przez Inwestora.

III KROK

Po wykonanym przyłączu Inwestor zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza i jeden egzemplarz inwentaryzacji niezwłocznie dostarczyć do Spółki, w celu spisania protokołu odbioru przyłącza.
Inwentaryzację można dostarczyć w następujący sposób:

 • osobiście do Działu Technicznego Spółki
 •  drogą mailową wysyłając skan inwentaryzacji na adres mailowy: zwik@zwikciechanow.pl
 • droga pocztową na adres Spółki

W przypadku odbioru przyłącza kanalizacyjnego wraz z mapa inwentaryzacyjną, należy podać stan licznika wodomierza głównego.

IV KROK

Po dostarczeniu inwentaryzacji , Dział Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Inwestorem w celu umówienia terminu podpisania protokołu odbioru przyłącza i zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

Jak podłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej?

 KROK 1.  Wydanie warunków technicznych

Inwestor    zainteresowany    przyłączeniem    nieruchomości    do   sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek powinien zawierać

 • Wniosek – wzór wniosku -Druk Nr 4
 • 1 egzemplarz mapy  sytuacyjno-wysokościowej  w  skali  1:500 z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją planowanego obiektu oraz numer księgi wieczystej, w celu potwierdzenia własności danej działki.

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanów.

ZWIK opracowuje warunki w terminie:

 • 21 dni– od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej);
 • 45 dni– od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach

Termin może ulec wydłużeniu w przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub konieczności wykonania dodatkowych analiz i wizji lokalnych.

Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

KROK 2.  Wykonanie projektu

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zleca projektantowi wykonanie projektu przyłącza, na podstawie otrzymanych warunków technicznych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp.z o.o.  uprzejmie informuje, że zwiększa swój zakres obsługi klienta  o możliwość opracowania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do sieci.

KROK 3.  Uzgodnienie projektu

Opracowaną dokumentacje projektową należy złożyć do uzgodnienia w siedzibie Spółki, na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez Inwestora lub upoważnionego przez niego projektanta.

Spółka uzgadnia dokumentacje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Spółka uzgadnia dokumentacje nieodpłatnie.

KROK 4.  Budowa przyłącza

Jeśli posiadamy uzgodniony w ZWiK projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  i mamy wybranego już wykonawcę, który wybuduje przyłącze przechodzimy do punktu

 1. Wcinki wykonywane są raz w tygodniu, tylko w czwartki
 2. Prace montażowe związane z włączenie do sieci wykonuje ZWiK Sp. z o.o w Ciechanowie, natomiast prace ziemne i pozostały zakres przyłącza wykonuje firma zewnętrzna wybrana przez Inwestora.

KROK 5. Protokół odbioru

Inwestor przed zasypaniem przyłącza zleca do Geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłasza zakończenie prac celem dokonania odbioru technicznego przez służby techniczne ZWiK Sp. z o.o.

KROK 6. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W tym celu należy zgłosić się do Działu Sprzedaży i przedstawić następujące dokumenty:

– protokół odbioru technicznego przyłącza

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

KROK 7.  Zapewnienia dostawy wody i odbiór ścieków 

W tym celu w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie należy złożyć wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków

Do wniosku należy załączyć 1 egzemplarz aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczeniem granicy planowanej nieruchomości oraz lokalizację przyłączanego obiektu.

Wniosek Spółka wydaje nieodpłatnie w terminie do 14 dni

KROK 8. Rozbudowa sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej

W tym celu w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na rozbudowę sieci wod-kan.

Do wniosku należy załączyć 1 egzemplarz aktualnej mapy w skali 1:500 z zaznaczeniem zakresu rozbudowy sieci wod-kan.