Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługa bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r. „

EA.W4.1.2022 Ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.1.2022 SWZ

Załącznik nr 1 – Lista obiektów 2023

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 -Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie

Informacja o zmianie terminu składania ofert

EA.W4.1.2022 Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania

Informacja – zmiana treści SWZ i Wzoru umowy.

SWZ po zmianach

Załącznik nr 5 – Wzór umowy po zmianach

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postepowania_