Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości a ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. wynika z przepisów prawa. Zobacz szczegóły ustawy:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

Art. 6. ust. 1. „Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.”

Art. 6 ust. 2. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.”

Art. 6 ust. 4. „Umowa, o której mowa w ust. 1, może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.”

Zgodnie z definicją sformułowaną w art. 221 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kiedy zawieramy umowę?

Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieramy w przypadku:

  • wybudowania nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości;
  • nabycia nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
  • zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub innej dot. nieruchomości, która jest podłączona do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej (umowy te powinny zawierać zgodę Właściciela nieruchomości na podpisanie umowy z ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. przez użytkowników);
  • śmierci dotychczasowego Odbiorcy usług, z którym była zawarta umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;

Wnioski do pobrania:

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy ze ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków

Dokumenty niezbędne do zawarcia lub aktualizacji umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków:

Osoba fizyczna:

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.; decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności); aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.; decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

numer NIP;

numer REGON;

wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Osoby prawne (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, wyższe uczelnie, fundacje, kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, partie polityczne itp.): aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp. decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

numer NIP;

numer REGON;

aktualny wypis z właściwego rejestru;

aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

UWAGA! W imieniu osoby prawnej umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli zostały one ujawnione w tych rejestrach lub posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną.

Spółki osobowe (spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne):

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.; decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

numer NIP;

numer REGON;

aktualny wypis z właściwego rejestru;

aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Spółki cywilne:

aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: numer księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy lub inna (wymagana jest zgoda właściciela na zawarcie umowy, o ile nie reguluje tego umowa najmu/dzierżawy), decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.; decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

numer NIP;

numer REGON;

wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

umowa spółki cywilnej;

aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.

Wspólnoty Mieszkaniowe:

odpis jednego aktu notarialnego potwierdzającego tytuł prawny do jednego z wyodrębnionych lokali lub wskazanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości gruntowej;

numer NIP;

numer REGON;

uchwała o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty;

uchwała Zarządu Wspólnoty o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;

Pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką); aktualny wypis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz numer NIP i numer REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarządcę Wspólnoty lub jako administratora do podpisania umowy;

UWAGA! W przypadku wskazania we Wniosku o zawarcie umowy numeru NIP, REGON, KRS nie ma konieczności dostarczania do ZWiK w Ciechanowie  kserokopii decyzji o nadaniu NIP, zaświadczenia o nadaniu nr REGON, aktualnego wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruku z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.