Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r. „

EA.W4.3.2022 Ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.3.2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz odpowiedzi na pytania

SWZ zaktualizowana

Załącznik nr 5 -Wzór umowy zaktualizowany

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: ” Sukcesywna dostawa paliw płynnych – oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. „

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 1a Formularz Cenowy

zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

zał. nr 3 Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty