Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 1a Formularz Cenowy

zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

zał. nr 3 Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty