Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 – Projekt umowy

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty