Ogłoszenie o zamówieniu: „Odbiór i rolnicze zagospodarowanie przez odzysk metodą R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2022 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 Sprawozdanie z badań

Wyjaśnienia do SWZ

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wymagania instalacyjne podlicznika do utrzymywania terenów zielonych

  Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zaleca się przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Klient wykonuje na własny koszt.

 Poniżej przedstawiamy parametry techniczne, które powinien spełniać wodomierz ogrodowy montowany/wymieniany przez Odbiorcę.

    Zestaw wodomierzowy główny i zestaw podlicznika powinien być umieszczony za pierwszą ścianą budynku w pomieszczeniu ogrzewanym lub powinien być zabezpieczony przed zamarznięciem.

  • Zaleca się umieszczenie podlicznika na instalacji przeznaczonej do podlewania (w pozycji poziomej, wysokość montażu wodomierza nad posadzką – od 0,5 do 1,0 m), w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu.
  • Wodomierz należy zamontować w konsoli z kompletnym zestawem wodomierzowym składającym się z dwóch zaworów kulowych. Za nowym odgałęzieniem mogą być podłączone tylko i wyłącznie zawory czerpalne zlokalizowane na zewnątrz budynku, z których woda nie trafia do systemu kanalizacyjnego.
  • Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenie od rur i armatury.
  • Wodomierz musi mieć ważną cechę legalizacyjną, która wynosi 5 lat. Po upływie ważności cechy zużycie wody z podlicznika nie będzie rozliczane.
  • Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.
  • W celu kompatybilnego odczytu z wodomierzem głównym wymagamy montowania wodomierzy firmy „Apator Powogaz” (DN 20mm, JS2÷2,5) przystosowanych do współpracy z systemem do odczytu radiowego na terenie obsługiwanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. System radiowy umożliwi dokonanie zdalnego odczytu liczników w dowolnej chwili – nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku obecności właściciela.

Zalecany schemat zainstalowania wodomierza na instalacji przeznaczonej do podlewania ogrodu – Załącznik nr.1 Wszystkie prace instalacyjne dokonuje właściciel nieruchomości na własny koszt. Istnieje możliwość zlecenia montażu wodomierza ogrodowego firmie ZWiK sp. z o.o. łącznie z zakupem wodomierza oraz nakładki radiowej ( koszt usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem).

    Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z wymaganiami należy pisemnie wystąpić z wnioskiem o możliwość korzystania z dodatkowego wodomierza do podlewania ogrodu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.  w celu weryfikacji zgodności zamontowanego wodomierza prosimy o załączenie zdjęć na których widoczna będzie instalacja od głównego wodomierza do podlicznika ogrodowego. W ustalonym terminie monterzy ZWiK sp. z o.o. dokonają sprawdzenia poprawności montażu oraz dokonają odbioru technicznego podejścia wodomierzowego ogrodowego odpłatnie według cennika. Podlicznik ogrodowy będzie rozliczany od momentu odbioru technicznego.

Wnioski do pobrania: