Przerwa w dostawie wody w dniu 29.11.2018 r. – ul. Zamkowa i ul. Parkowa oraz przyległe ulice

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, że w dniu 29.11.2018 r. od godziny 07:00 do godziny 16:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków  zlokalizowanych przy ul. Zamkowa i ul. Parkowa oraz przyległe ulice w miejscowości Ciechanów.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Przerwa w dostawie wody w dniu 27.11.2018 r. – w miejscowościach Niestum, Przążewo, Ropele

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, że w dniu 27.11.2018 r. od godziny 09:00 do godziny 13:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków  zlokalizowanych w miejscowości Niestum, Przążewo, Ropele.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Przerwa w dostawie wody w dniu 26.11.2018 r. – ul. Gruduska, Ciechanów; Niestum

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, że w dniu 26.11.2018 r. od godziny 14:00 do godziny 16:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków  zlokalizowanych przy ul. Gruduskiej w miejscowości Ciechanów oraz z miejscowości Niestum.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Przerwa w dostawie wody w dniu 21.11.2018 r. – ul. Rzeczkowska, Ciechanów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, że w dniu 21.11.2018 r. od godziny 09:00 do godziny 12:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków  zlokalizowanych przy ul. Rzeczkowska ( od skrzyżowania z ul. Płońską do skrzyżowania z ul. Witosa) w miejscowości Ciechanów.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody w nocy w dniu 15/16.11.2018 r. w ul. Niechodzka w miejscowości Ciechanów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

informuje, że  w nocy w dniu 15/16.11. 2018 r. od godziny 22:00 do godziny 2:00 rano , wystąpi przerwa w dostawie wody 

w ul. Niechodzkiej ( od skrzyżowanie Niechodzka/Płocka do skrzyżowania Niechodzka/Mazowiecka)

 

Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Niechodzka.


Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

Jak podłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej?

 KROK 1.  Wydanie warunków technicznych

Inwestor    zainteresowany    przyłączeniem    nieruchomości    do   sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek powinien zawierać

 • Wniosek – wzór wniosku -Druk Nr 4
 • 1 egzemplarz mapy  sytuacyjno-wysokościowej  w  skali  1:500 z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją planowanego obiektu oraz numer księgi wieczystej, w celu potwierdzenia własności danej działki.

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanów.

ZWIK opracowuje warunki w terminie:

 • 21 dni– od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej);
 • 45 dni– od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach

Termin może ulec wydłużeniu w przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub konieczności wykonania dodatkowych analiz i wizji lokalnych.

Opracowanie warunków technicznych jest usługą nieodpłatną.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty ich wydania.

KROK 2.  Wykonanie projektu

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zleca projektantowi wykonanie projektu przyłącza, na podstawie otrzymanych warunków technicznych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp.z o.o.  uprzejmie informuje, że zwiększa swój zakres obsługi klienta  o możliwość opracowania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do sieci.

KROK 3.  Uzgodnienie projektu

Opracowaną dokumentacje projektową należy złożyć do uzgodnienia w siedzibie Spółki, na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez Inwestora lub upoważnionego przez niego projektanta.

Spółka uzgadnia dokumentacje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Spółka uzgadnia dokumentacje nieodpłatnie.

KROK 4.  Budowa przyłącza

Jeśli posiadamy uzgodniony w ZWiK projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  i mamy wybranego już wykonawcę, który wybuduje przyłącze przechodzimy do punktu

 1. Wcinki wykonywane są raz w tygodniu, tylko w czwartki
 2. Prace montażowe związane z włączenie do sieci wykonuje ZWiK Sp. z o.o w Ciechanowie, natomiast prace ziemne i pozostały zakres przyłącza wykonuje firma zewnętrzna wybrana przez Inwestora.

KROK 5. Protokół odbioru

Inwestor przed zasypaniem przyłącza zleca do Geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłasza zakończenie prac celem dokonania odbioru technicznego przez służby techniczne ZWiK Sp. z o.o.

KROK 6. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W tym celu należy zgłosić się do Działu Sprzedaży i przedstawić następujące dokumenty:

– protokół odbioru technicznego przyłącza

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

KROK 7.  Zapewnienia dostawy wody i odbiór ścieków 

W tym celu w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie należy złożyć wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków

Do wniosku należy załączyć 1 egzemplarz aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczeniem granicy planowanej nieruchomości oraz lokalizację przyłączanego obiektu.

Wniosek Spółka wydaje nieodpłatnie w terminie do 14 dni

KROK 8. Rozbudowa sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej

W tym celu w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych na rozbudowę sieci wod-kan.

Do wniosku należy załączyć 1 egzemplarz aktualnej mapy w skali 1:500 z zaznaczeniem zakresu rozbudowy sieci wod-kan. 

Likwidacja przyłącza – krok po kroku

Krok po kroku – Trwała likwidacja przyłącza wod. i/lub kan. san.

 1. Klient składa wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego może wystąpi jedynie właściciel nieruchomości.

UWAGA

Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nie polega na demontowaniu i wyjmowaniu urządzeń z gruntu lecz trwałym ich odcięciu!

 1. Proces likwidacji przyłącza wodociągowego
  • sprawdzenie możliwości dokonania odcięcia przyłącza wodociągowego oraz ustalenie z Właścicielem terminu zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu,
  • ustalenie z Klientem terminu likwidacji przyłącza wodociągowego,
  • zamknięcie zasuwy domowej oraz demontaż wodomierza,
  • demontaż zasuwy domowej, nawiertki lub trójnika lub trwałe ich zakorkowanie,
  • rozwiązanie umowy na dostawę wody.
 1. Proces likwidacji przyłącza kanalizacyjnego
  • sprawdzenie możliwości dokonania trwałej likwidacji przyłącza kanalizacyjnego oraz ustalenie z Właścicielem terminu zajęcia terenu,
  • ustalenie z Klientem terminu likwidacji przyłącza kanalizacyjnego,
  • likwidacja przyłącza kanalizacyjnego w miejscu jego włączenia do głównego przewodu kanalizacyjnego poprzez jego trwałe zakorkowanie lub zaślepienie,
  • rozwiązanie umowy na odprowadzanie ścieków.

UWAGA

 

Koszty związane z przygotowaniem wykopu w celu likwidacji przyłącza, a następnie zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego są kosztami właściciela nieruchomości.

Ogłoszenie o zamówieniu – „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik z wykazem ubezpieczanego mienia

Załącznik A – formularz oferty;

Załącznik B – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu udziału w postępowaniu;

Załącznik C – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik D – wzór umowy

Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na pytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Przerwa w dostawie wody w dniu 09.11.2018 r. – ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, że w dniu 09.11.2018 r. od godziny 09:00 do godziny 15:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków nr 6, 8, 10, 12, 14 zlokalizowanych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.