KROK 1.  Wydanie warunków technicznych

Inwestor    zainteresowany    przyłączeniem    nieruchomości    do   sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej składa wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek powinien zawierać

  • Wniosek – wzór wniosku -Druk Nr 1
  • Do wniosku  musi  być  załączona mapa  sytuacyjno-wysokościowa  w  skali  1:500 z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją planowanego obiektu oraz notarialny akt własności działki

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanów.

ZWIK opracowuje warunki w terminie:

  • 21 dni– od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  • 45 dni– od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach

Termin może ulec wydłużeniu w przypadku nieprawidłowego wypełnienia wniosku lub konieczności wykonania dodatkowych analiz i wizji lokalnych.

Warunki wydawane są bezpłatnie.

 

KROK 2.  Wykonanie projektu

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zleca projektantowi wykonanie projektu przyłącza, na podstawie otrzymanych warunków technicznych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp.z o.o.  uprzejmie informuje, że zwiększa swój zakres obsługi klienta  o możliwość opracowania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do sieci.

 

KROK 3.  Uzgodnienie projektu

Opracowaną dokumentacje projektową należy złożyć do uzgodnienia w siedzibie Spółki, na podstawie pisemnego zlecenia składanego przez Inwestora lub upoważnionego przez niego projektanta.

Spółka uzgadnia dokumentacje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Spółka uzgadnia dokumentacje nieodpłatnie.

KROK 4.  Budowa przyłącza

Jeśli posiadamy uzgodniony w ZWiK projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  i mamy wybranego już wykonawcę, który wybuduje przyłącze przechodzimy do punktu

 

  1. Wcinki wykonywane są raz w tygodniu, tylko w czwartki
  2. Prace montażowe związane z włączenie do sieci wykonuje ZWiK Sp. z o.o w Ciechanowie, natomiast prace ziemne i pozostały zakres przyłącza wykonuje firma zewnętrzna wybrana przez Inwestora.

KROK 5. Protokół odbioru

Inwestor przed zasypaniem przyłącza zleca do Geodety wykonanie inwentaryzacji po wykonawczej oraz zgłasza zakończenie prac celem dokonania odbioru technicznego przez służby techniczne ZWiK Sp. z o.o.

KROK 6. Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W tym celu należy zgłosić się do Działu Sprzedaży i przedstawić następujące dokumenty:

– protokół odbioru technicznego przyłącza

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

W celu wydania zapewnienia na dostawę wody i odbiór ścieków należy:

  1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ,,Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków”.
  1. Załączyć do wniosku kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500
  1. Wniosek wraz z załączoną kserokopią mapy złożyć w siedzibie ZWiK.

Wniosek Spółka wydaje nieodpłatnie w terminie do 14 dni