Procedura podłączenia

I KROK

W celu rozpoczęcia procedury przyłączeniowej do sieci wod-kan Inwestor składa:

 •  druk zgłoszenia Wzór zgłoszenia -Druk Nr 4 (musi być wypełniony o każdą wymaganą informację)
 • 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłącza wod-kan
  do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie, pozostawiając komplet dokumentów w urnie na pisma, która znajduje się przed głównym wejściem do Spółki.

WAŻNE:
Nie składamy projektów budowlanych dotyczących obiektów budowlanych, a jedynie projekt przyłącza wod-kan.

II KROK

Po złożeniu wymaganych dokumentów, Dział Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Inwestorem w celu umówienia terminu wykonania wcinki do sieci.
W czasie pandemii nie wymagamy podpisywania żadnych umów na realizację wcinki.
Informujemy, że:

 •  wcinki wykonywane są raz w tygodniu, tylko w czwartki
 •  prace montażowe związane z włączenie do sieci wykonuje ZWiK Sp. z o.o w Ciechanowie, natomiast prace ziemne i pozostały zakres przyłącza wykonuje firma zewnętrzna wybrana przez Inwestora.

III KROK

Po wykonanym przyłączu Inwestor zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza i jeden egzemplarz inwentaryzacji niezwłocznie dostarczyć do Spółki, w celu spisania protokołu odbioru przyłącza.
Inwentaryzację można dostarczyć w następujący sposób:

 •  drogą mailową wysyłając skan inwentaryzacji na adres mailowy: zwik@zwikciechanow.pl
 • droga pocztową na adres Spółki
 • wrzucając jeden egzemplarz inwentaryzacji do urny na pisma, która znajduje się przed głównym wejściem do ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie

W przypadku odbioru przyłącza kanalizacyjnego wraz z mapa inwentaryzacyjną, należy podać stan licznika wodomierza głównego.

IV KROK

Po dostarczeniu inwentaryzacji , Dział Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Inwestorem w celu umówienia terminu podpisania protokołu odbioru przyłącza i zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Protokół odbioru i umowę na dostawę wody i odbiór ścieków możemy podpisać osobiście przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa, bądź drogą pocztową lub elektroniczną.

Przy bezpośrednim kontakcie podczas podpisywania umowy wymagamy zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa:

 • używanie rękawiczek ochronnych lub używanie płynu do dezynfekcji
 • używanie masek ochronnych
 • w miarę możliwości własnych długopisów

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.