Awaria na Stacji Uzdatniania Wody w dniu 2016-10-17

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie informuje, że w dniu 2016-10-17 wystąpiła awaria na stacji uzdatniania wody  w Ciechanowie.
W związku z zaistniałą awarią występują  przerwy w dostawie wody na terenie Ciechanowa.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie

KOMUNIKAT o zakazie wprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji sanitarnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.  przypomina, iż jest zakaz odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 9 ust1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 139) zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Na podstawie art. 9 ust. 3 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

          W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o.  w Ciechanowie informuje, iż od miesiąca października 2016r. rozpoczną  się etapowe kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. I etap kontroli zostanie przeprowadzony na ulicach: Gruduska, Przasnyska i Wojska Polskiego.

         Informujemy, iż o dalszych etapach kontroli i terminie ich przeprowadzenia będziemy każdorazowo informować Mieszkańców oddzielnymi komunikatami.

 Zarząd Spółki