Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz konwój środków pieniężnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 Projekt umowy

Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o w 2022 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania