Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 Projekt umowy

Zał. nr 4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty