Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania