Ogłoszenie o zamówieniu – „Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym w latach 2019 -2022”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – wzór upoważnienia do podpisania oferty

Załącznik nr 6 – Wykaz dokumentów formalno – prawnych ZWiK Ciechanów

Załącznik nr 7 – Informacja dot. ochrony danych osobowych

Wyjaśnienia z dnia 31.10.2018r.

Wyjaśnienia z dnia 06.11.2018 r.

Wyjaśnienia z dnia 07.11.2018 r.

Wyjaśnienia z dn. 07.11.2018 r.

Sprawozdanie z działalności ZWiK sp. z o.o. za 2017 r_

spr.finansowe 2016

Sprawozdanie za 2017 rok

zatw.spr.i podziałWF 2016

zatw.spr.i podział WF

spr.biegłego 2017

opinia i raport biegłego 2016

bilans i rachunek zysków i strat za 6 m-cy 2018 r

bilans i r-k zysków 9 m-cy

Odpowiedź na pytanie z dnia 13.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Przerwa w dostawie wody w dniu 25.10.2018 r. w miejscowości Władysławowo, ul. Pogodna, ul. Ogrodowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 25.10.2018 r. od godziny 9:00  do godziny 16:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Władysławowo w okolicach ulic Pogodna i Ogrodowa

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

 

Przerwa w dostawie wody w dniu 23.10.2018 r. w ul. Sikorskiego w miejscowości Ciechanów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 23.10.2018 r. od godziny 9:30 do godziny 12:00

wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Sikorskiego w m. Ciechanów

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Ogłoszenie o zamówieniu – „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2019 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 – Lista obiektów

Zał. nr 2 – Formularz cenowy

Zał. nr 3 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 4 – wzór umowy

Zał. nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. nr 7 – Informacja dot. ochrony danych osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody w nocy w dniu 08/09.10.2018 r. w ul. Witosa w miejscowości Ciechanów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.

informuje, że  w nocy w dniu 08/09.10. 2018 r. od godziny 22:00 do godziny 5:00 rano , wystąpi przerwa w dostawie wody 

w okolicach ulic Witosa, Nowozagumiena oraz  11-go Listopada.

 

Przerwa spowodowana będzie koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w ul. Witosa. 


Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa paliw płynnych – oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95, w okresie 36 miesięcy tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 1a Formularz Cenowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz obowiązujących cen

zał. nr 5 Projekt umowy

zał. nr 6 Klauzula informacyjna

Informacja o unieważnieniu