APEL do Wójta Gminy Ciechanów

APEL do Wójta Gminy Ciechanów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie wnosi o podjęcie przez Wójta Gminy Ciechanów pilnych działań w kierunku modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sokołówku oraz sieci wodociągowej na terenie Stacji

W związku z nieodpowiednią jakością wody do spożycia na wodociągu Sokołówek w Gminie Wiejskiej Ciechanów (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie nr HK-145/2023 z dnia 19.07.2023 r., nr HK-145/2023/W z dnia 26.07.2023 r. oraz nr HK-147/2023 z dnia 26.07.2023 r.), zwracamy się do Wójta Gminy Ciechanów, jako osoby odpowiedzialnej na terenie gminy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, o podjęcie działań mających na celu modernizację i unowocześnienie Stacji Uzdatniania Wody w Sokołówku, m.in. poprzez modernizację systemu sterownia pracą całej stacji uzdatniania, wykonanie nowego odwiertu studni głębinowej czy montażu urządzeń/systemów do dezynfekcji wody, np. lamp UV. Wnosimy też o modernizację sieci wodociągowej na terenie stacji uzdatniania wody.

Apel kierujemy w trosce o zdrowie mieszkańców gminy i konsumentów oraz w celu zapewnienia bezproblemowej pracy Stacji Uzdatniania Wody w Sokołówku, a także mając na uwadze zapobieganie problemom związanym z jakością wody oraz celem wykluczenia ich w przyszłości. Ponadto modernizacja stacji uzdatniania wody będzie mieć pozytywne przełożenie na pracę całej sieci wodociągowej podczas jej eksploatacji.

Podkreślić należy, że według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2023.537 t.j.) to na gminie ciąży obowiązek zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienie mieszkańcom jej należytej jakości. Dodatkowo wszystkie urządzenia wodociągowe znajdujące się na terenie Gminy Ciechanów stanowią jej własność, zaś Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. jedynie użytkuje je na podstawie stosownego porozumienia, w celu realizacji ustawowych obowiązków samej Gminy.

Należy wskazać, iż jako Spółka wielokrotnie zgłaszaliśmy do władz Gminy Ciechanów potrzebę inwestycji w infrastrukturę wodociągową. Mając na względzie powyższe, w trosce o słuszny interes społeczny oraz dobro mieszkańców Gminy Wiejskiej Ciechanów, zwracamy się do Wójta Gminy Ciechanów o niezwłoczne podjęcie działań, o których mowa powyżej, celem uniknięcia w przyszłości problemów z jakością wody. W przypadku nie podjęcia przez Gminę Wiejską Ciechanów stosownych czynności, Spółka zmuszona będzie rozważyć zakończenie dalszej współpracy.

APEL do Wójta Gminy Ciechanów – PDF