Budowa przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych – procedura podłączenia

Procedura podłączenia

I KROK

W celu rozpoczęcia procedury przyłączeniowej do sieci wod-kan Inwestor składa:

  •  druk zgłoszenia Wzór zgłoszenia -Druk Nr 5 (musi być wypełniony o każdą wymaganą informację)
  • 1 egzemplarz uzgodnionego projektu przyłącza wod-kan
    do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie, pozostawiając komplet dokumentów w urnie na pisma, która znajduje się przed głównym wejściem do Spółki.

WAŻNE:
Nie składamy projektów budowlanych dotyczących obiektów budowlanych, a jedynie projekt przyłącza wod-kan.

II KROK

Po złożeniu wymaganych dokumentów, Dział Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Inwestorem w celu umówienia terminu wykonania wcinki do sieci.

Informujemy, że:

  •  wcinki wykonywane są raz w tygodniu, tylko w czwartki
  •  prace montażowe związane z włączenie do sieci wykonuje ZWiK Ciechanów Sp. z o.o , natomiast prace ziemne i pozostały zakres przyłącza wykonuje firma zewnętrzna wybrana przez Inwestora.

III KROK

Po wykonanym przyłączu Inwestor zobowiązany jest zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza i jeden egzemplarz inwentaryzacji niezwłocznie dostarczyć do Spółki, w celu spisania protokołu odbioru przyłącza.
Inwentaryzację można dostarczyć w następujący sposób:

  • osobiście do Działu Technicznego Spółki
  •  drogą mailową wysyłając skan inwentaryzacji na adres mailowy: zwik@zwikciechanow.pl
  • droga pocztową na adres Spółki

W przypadku odbioru przyłącza kanalizacyjnego wraz z mapa inwentaryzacyjną, należy podać stan licznika wodomierza głównego.

IV KROK

Po dostarczeniu inwentaryzacji , Dział Techniczny skontaktuje się telefonicznie z Inwestorem w celu umówienia terminu podpisania protokołu odbioru przyłącza i zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2020”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

Zał. nr 8 Wzór umowy

Odpowiedź na pytanie

Link do transmisji OnLine

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie

Awaria- przerwa w dostawie wody w dniu 15.04.2020 r. w miejscowości Ciechanów, ul. Augustiańska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o informuje, iż w dniu 15.04.2020 r. do godziny 17:00 wystąpi

przerwa w dostawie wody do budynków w miejscowości Ciechanów na ulicy Augustiańskiej.

 

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Ciechanów, ul. Augustiańska.

 

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

Awaria – komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 12.04.2020 r. przy ul. A. Świętochowskiego i Stefana Okrzei w Ciechanowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 12.04.2020 r. od godziny 8:00 do godziny 12:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. A. Świętochowskiego i Stefana Okrzei  w Ciechanowie.

Przerwa w dostawie wody spowodowana jest wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej  w ul.  A. Świętochowskiego.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

 

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 08.04.2020 r. w Ciechanowie ul. Cieplińskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 08.04.2020 r. od godziny 10:00 do godziny 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Cieplińskiego w Ciechanowie.

Przerwa spowodowana jest pracami montażowymi na sieci  wodociągowej w ul. Starowiejskiej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.

Komunikat o przerwie w dostawie wody w dniu 06.04.2020 r. w ul. Leśnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. informuje, iż w dniu 06.04.2020 r. od godziny 9:30 do godziny 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków w ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Działkową do skrzyżowania z pętla miejską, natomiast w miejscowości Gąski może wystąpić niższe ciśnienie wody.

Przerwa spowodowana jest pracami montażowymi na  sieci wodociągowej w ul. Leśnej.

Zarząd Spółki serdecznie przeprasza odbiorców wody za utrudnienia związane z przerwą w dostawie wody.