Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – wzór upoważnienia do podpisania oferty

Załącznik nr 6 – Wykaz dokumentów formalno – prawnych ZWiK Ciechanów

Załącznik nr 7 – Informacja dot. ochrony danych osobowych

Wyjaśnienia z dnia 31.10.2018r.

Wyjaśnienia z dnia 06.11.2018 r.

Wyjaśnienia z dnia 07.11.2018 r.

Wyjaśnienia z dn. 07.11.2018 r.

Sprawozdanie z działalności ZWiK sp. z o.o. za 2017 r_

spr.finansowe 2016

Sprawozdanie za 2017 rok

zatw.spr.i podziałWF 2016

zatw.spr.i podział WF

spr.biegłego 2017

opinia i raport biegłego 2016

bilans i rachunek zysków i strat za 6 m-cy 2018 r

bilans i r-k zysków 9 m-cy

Odpowiedź na pytanie z dnia 13.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty