Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik z wykazem ubezpieczanego mienia

Załącznik A – formularz oferty;

Załącznik B – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu udziału w postępowaniu;

Załącznik C – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik D – wzór umowy

Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na pytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty