Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu

zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 5 Wzór umowy

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.06.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty