Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Oświadczenie

zał. nr 2 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 3 Formularz Ofertowy

zał. nr 4 Formularz Cenowy

zał. nr 5 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 6 wzór umowy

Modyfikacja treści SIWZ

Zał. nr 4 – Formularz cenowy – popr.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty