Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

zał. nr 2 Oświadczenie dot. spełniania warunków w postępowaniu

zał. nr 3 Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr. 8 Wzór umowy

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty