Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

F-01II kw.2020r_

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 r. II

Załączniki do odpowiedzi na pytania z dnia 30.11.2020 r. II

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.12.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.12.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 07.12.2020 r.

Zmiana terminu składania ofert

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty