Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

F-01II kw.2020r_

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (1)

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (2)

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2020 r. (3)

Odpowiedzi na pytania z dnia 16.11.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu przetargu