Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o speł. warunków udziału w postęp.

Zał. nr 3 Oświadczenie o przynależn. do grupy kapitał.

Zał. nr 4 Wzór umowy

Zał. nr. 5 Projekt robót geologicznych

Zał. nr 5 Projekt geologiczno – tech.( I część)

Zał. nr 5 Projekt geologiczno – tech. ( II część)

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty