EA.W4.2.2022 Ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.2.2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 5 – Wzór umowy po wprowadzeniu zmian

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania