Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

zał. nr 3 Formularz Ofertowy

zał. nr 4 Formularz cenowy

zał. nr 5 Wykaz dostaw

zał. nr 6 Oświadczenie dot. rocznego przychodu

zał. nr 7 Wzór umowy

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty