Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 Lista obiektów

Zał. nr 2 – Formularz cenowy

Zał. nr 3 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 4 – Wzór umowy

Zał. nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty