Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r. „

EA.W4.3.2022 Ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.3.2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacja o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz odpowiedzi na pytania

SWZ zaktualizowana

Załącznik nr 5 -Wzór umowy zaktualizowany

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: ” Sukcesywna dostawa paliw płynnych – oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. „

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 1a Formularz Cenowy

zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

zał. nr 3 Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: ” Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz konwój środków pieniężnych w 2023 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Zał. nr 3 – Projekt umowy

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r. „

EA.W4.2.2022 Ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.2.2022 Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 5 – Wzór umowy po wprowadzeniu zmian

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w latach 2022 – 2023 „.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

zał. nr 3 Formularz Ofertowy

zał. nr 4 Formularz cenowy

zał. nr 5 Wykaz dostaw

zał. nr 6 Oświadczenie dot. rocznego przychodu

zał. nr 7 Wzór umowy

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługa bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2023 r. „

EA.W4.1.2022 Ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.1.2022 SWZ

Załącznik nr 1 – Lista obiektów 2023

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – JEDZ

Załącznik nr 5 -Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 – Oświadczenie

Informacja o zmianie terminu składania ofert

EA.W4.1.2022 Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania

Informacja – zmiana treści SWZ i Wzoru umowy.

SWZ po zmianach

Załącznik nr 5 – Wzór umowy po zmianach

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postepowania_

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Odbiór i rolnicze zagospodarowanie przez odzysk metodą R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2022 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 7 – Wzór umowy

Załącznik nr 8 Sprawozdanie z badań

Wyjaśnienia do SWZ

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu:” Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2024 roku”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ na ubezpieczenie ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie nr 1

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie nr 2

Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie nr 3

Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy

Załącznik nr 6 do SWZ – Wniosek o udostępnienie informacji poufnych

1 Wyjaśnienia treści SWZ

2 Wyjaśnienia treści SWZ

Zmiana terminu składania ofert

3 Wyjaśnienia do treści SWZ

4 Wyjaśnienia treści SWZ

Informacja o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. „.

2021-11-02 EA.W4.1.2021 ogłoszenie o zamówieniu

EA.W4.1.2021 Specyfikacja Warunków Zamówienia

EA.W4.1.2021 załączniki do SWZ

Informacja o kwocie

2021-11-15 EA.W4.1.2021 informacja z otwarcia ofert

EA.W4.1.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty