Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego z 2020 r. samochodu ciężarowego czteroosiowego, z zabudową typu skrzynia ładunkowa samowyładowcza z wywrotem trójstronnym”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

F-01II kw.2020r_

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usługi ochrony obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o. o w latach 2021- 2022 oraz konwój środków pieniężnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.10.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.10.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko – ładowarki kołowej”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 Oświadczenie grupa kapitałowa

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Odpowiedzi na pytania

F-01II kw.2020r_

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.10.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu:” Sukcesywna dostawa paliw płynnych – oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2022 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 1a Formularz Cenowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 Wzór umowy

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu: „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2021 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 -Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu: „Roboty budowlane na wykonanie 3 odwiertów studni głębinowych na ujęciu wody „Gostkowo” w Ciechanowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o speł. warunków udziału w postęp.

Zał. nr 3 Oświadczenie o przynależn. do grupy kapitał.

Zał. nr 4 Wzór umowy

Zał. nr. 5 Projekt robót geologicznych

Zał. nr 5 Projekt geologiczno – tech.( I część)

Zał. nr 5 Projekt geologiczno – tech. ( II część)

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu:”Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 i komorą zasuw KZ1, KZ2, KZ3 przy ulicy Tatarskiej w Ciechanowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oświadczenie dot. spełnienia warunków SIWZ

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności

Załącznik nr 3 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załączniki nr 8 Dokumentacja projektowa

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa, montaż i uruchomienie jednostopniowej dmuchawy promieniowej dla Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu

zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 5 Wzór umowy

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.06.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu: „Zasilanie w energię elektryczną studni głębinowych – Ujęcie Wody Gostków”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Wzór umowy

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie

Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Załącznik nr 6 Oświadczenie

Załącznik nr 7 Oświadczenie

Projekt budowlany

Projekt budowlano – wykonawczy

Kosztorys Ofertowy

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2020”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

Zał. nr 8 Wzór umowy

Odpowiedź na pytanie

Link do transmisji OnLine

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie