Deklaracja Dostępności

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZWiK Ciechanów Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

  • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.
  • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • Treści będące w posiadaniu naszego podmiotu, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Piętka. Kontakt: ppietka@zwikciechanow.pl, tel. 23 672 29 61 wew. 152. Tą samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej ZWiK Ciechanów Sp. z o.o.  odpowiada Piotr Piętka, ppietka@zwikciechanow.pl, tel. 23 672 29 61 wew. 152.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.
siedziba – ul. Gostkowska 81; 06-400 Ciechanów

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku znajduje się ok. 20 m od ulicy Gostkowskiej. Budynek ma jedno wejście główne i jedno wejścia dodatkowe.
Aby dostać się na teren Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.o. należy przejść przez obszar kontroli znajdujący się obok portierni. Nie jest on wyposażony w system automatycznego otwierania i jest dość wąski.
Do głównej siedziby ZWiK Ciechanów Sp. z o.o. można dostać się wejściem głównym, które znajduje się po prawej stronie od wjazdu na teren Zakładu. Wejście do budynku posiada schody które składają się z 5 schodków, przy których jest zamontowana poręcz, progu oraz kolejnych 2 schodków bez poręczy.
Drzwi nie otwierają się samoistnie. W chwili obecnej w przypadku kłopotów z dostaniem się do budynku przez osoby z niepełnosprawnością, osobista rozmowa z pracownikiem ZWiK może odbyć się na zewnątrz budynku po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem 023 672 29 60
jeżeli osoba niepełnosprawna wyrazi na to zgodę. W przeciwnym razie obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, adresu e-mail oraz przesyłek pocztowych.
W celu wyeliminowania w/w niedogodności oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Spółka nieustannie podejmuje czynności w celu przystosowania swojej siedziby i racjonalnego usprawnienia rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych w budynku,
które umożliwią dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym.
W przyszłości planowane jest uruchomienie dla osób niepełnosprawnych platformy schodowej zewnętrznej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku znajdują się schody, nie ma natomiast windy. Korytarze są wystarczająco szerokie żeby korzystały z nich osoby na wózkach inwalidzkich.
Na parterze znajdują się Sekretariat i Dział Sprzedaży, w których można uzyskać potrzebne informacje, złożyć i odebrać dokumenty, otrzymać druki, natomiast na piętrze znajdują się pozostałe pomieszczenia biurowe, z których korzystają interesanci
tj. Dział Księgowości z kasą oraz Dział Techniczny. Na piętro prowadzą schody co utrudnia dostanie się tam osób z dysfunkcją ruchu.
W przyszłości planowana jest obsługa klientów Działu Księgowości, Kasy i Działu Technicznego na sali konferencyjnej, znajdującej się na parterze siedziby Spółki.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
W obiekcie nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
ZWiK Ciechanów Sp. z o.o. nie posiada własnych miejsc parkingowych dla interesantów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Nie ma ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Opis sposobu dojazdu
Przy ul. Gostkowskiej 83 znajduje się przystanek ZKM „Gostkowska 01”.
Linie autobusowe: 3 (linia regularna), 0,1,4,11 (linie zjazdowe), 1,4,7,9,10,11 (linie wyjazdowe).
W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Aplikacje mobilne
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. nie udostępnia aplikacji mobilnych

Dodatkowe informacje
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego z 2021-03-31