Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2020 r.

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty