Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Zał. nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.10.2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.10.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania