Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Lista obiektów

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 -Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty