Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 Oświadczenie dot. spełnienia warunków SIWZ

Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności

Załącznik nr 3 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6 Wykaz osób

Załącznik nr 7 Wzór umowy

Załączniki nr 8 Dokumentacja projektowa

Link do transmisji OnLine

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty