Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 4 – Oświadczenie grupa kapitałowa

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 12.12.2019 r.

bilans i r-k zysków

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania