Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 – Formularz Ofertowy

zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w niniejszym postępowaniu

zał. nr 3 – Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. nr 5 – Wzór umowy

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.11.2019 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty