Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Oświadczenie

zał. nr 2 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 3 Formularz Ofertowy

zał. nr 4 Kosztorys ślepy

zał. nr 5 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Wzór umowy

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Inspekcja Sienkiewicza S1-S26

2 Projekt organizacji drogowej

3. projekt budowlany Craking

4. Projekt Remont studni

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PŁYTA NR 1- INSPEKCJA TV

Płyta Nr 2 – INSPEKCJA TV

Odpowiedzi na pytania

Informacja o unieważnieniu postępowania