Ogłoszenie o zamówieniu – „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2021 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik z wykazem ubezpieczanego mienia

Załącznik A – formularz oferty;

Załącznik B – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu udziału w postępowaniu;

Załącznik C – oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Załącznik D – wzór umowy

Odpowiedź na zapytanie

Odpowiedź na pytania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Kompleksowa obsługa bankowa oraz udzielenie i obsługa kredytu w rachunku bieżącym w latach 2019 -2022”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 4 – Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – wzór upoważnienia do podpisania oferty

Załącznik nr 6 – Wykaz dokumentów formalno – prawnych ZWiK Ciechanów

Załącznik nr 7 – Informacja dot. ochrony danych osobowych

Wyjaśnienia z dnia 31.10.2018r.

Wyjaśnienia z dnia 06.11.2018 r.

Wyjaśnienia z dnia 07.11.2018 r.

Wyjaśnienia z dn. 07.11.2018 r.

Sprawozdanie z działalności ZWiK sp. z o.o. za 2017 r_

spr.finansowe 2016

Sprawozdanie za 2017 rok

zatw.spr.i podziałWF 2016

zatw.spr.i podział WF

spr.biegłego 2017

opinia i raport biegłego 2016

bilans i rachunek zysków i strat za 6 m-cy 2018 r

bilans i r-k zysków 9 m-cy

Odpowiedź na pytanie z dnia 13.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby własne oraz zakup energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE wraz z usługą bilansowania handlowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w 2019 r. „

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 – Lista obiektów

Zał. nr 2 – Formularz cenowy

Zał. nr 3 – Formularz Ofertowy

Zał. nr 4 – wzór umowy

Zał. nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 6 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zał. nr 7 – Informacja dot. ochrony danych osobowych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa paliw płynnych – oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95, w okresie 36 miesięcy tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021 r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Formularz Ofertowy

zał. nr 1a Formularz Cenowy

zał. nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 3 Oświadczenie grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz obowiązujących cen

zał. nr 5 Projekt umowy

zał. nr 6 Klauzula informacyjna

Informacja o unieważnieniu

 

„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Sprostowanie SIWZ

Sprawozdanie z badań

Zał.nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 4 Oświadczenie dot. gruntów

Zał. nr 5 Pełnomocnictwo

Zał. nr 6 Wykaz zrealizowanych zamówień

Zał. nr 7 wzór umowy

Wyjaśnienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2018”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 8 Umowa

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty