„Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Sprostowanie SIWZ

Sprawozdanie z badań

Zał.nr 1 Formularz ofertowy

Zał. nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. nr 3 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zał. nr 4 Oświadczenie dot. gruntów

Zał. nr 5 Pełnomocnictwo

Zał. nr 6 Wykaz zrealizowanych zamówień

Zał. nr 7 wzór umowy

Wyjaśnienia

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2018”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz Cenowy

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 8 Umowa

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu – „Systematyczna dostawa materiałów budowlanych, armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. w roku 2018”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 Oświadczenie

zał. nr 3 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 4 Formularz Ofertowy

zał. nr 5 Formularz cenowy excel

zał. nr 6 Wykaz dostaw

zał. nr 7 Oświadczenie dot. rocznego obrotu

zał. nr 8 Umowa

wyjaśnienia

unieważnienie

„Modernizacja stacji pomp osadu surowego i flotatów dowożonych na teren Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji na lata 2016-2018.”

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków

zał. nr 2 Ośw. grupa kapitałowa

zał. nr 3 Formularz Ofertowy

zał. nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków techniczno-organizacyjnych

zał. nr 5 Wykaz robót

zał. nr 6 Umowa

wyjaśnienia 31.08.2017 r.

zawiadomienie