Procedura przyłączenia do sieci

1.  Wydanie warunków technicznych

Inwestor    zainteresowany    przyłączeniem    nieruchomości    do   sieci wodociągowej     i/lub kanalizacyjnej składa wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek powinien zawierać

  • Wniosek – wzór wniosku -Druk Nr 1
  • Do wniosku  musi  być  załączona mapa  sytuacyjno-wysokościowa  w  skali  1:500 z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją planowanego obiektu oraz notarialny akt własności działki

Komplet dokumentów należy złożyć w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanów.

Wniosek Spółka wydaje nieodpłatnie w terminie do 14 dni.

2.  Wykonanie projektu

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zleca projektantowi wykonanie projektu przyłącza, na podstawie otrzymanych warunków technicznych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie sp.z o.o.  uprzejmie informuje, że zwiększa swój zakres obsługi klienta  o możliwość opracowania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do sieci.

Kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną :
Andrzej Jędrzejewski tel. kom. 575 108 425

3.  Uzgodnienie projektu

Opracowaną dokumentacje projektową należy złożyć do uzgodnienia w siedzibie Spółki

Spółka uzgadnia dokumentacje w terminie do 14 dni nieodpłatnie

4.  Budowa przyłącza

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza inwestor musi podpisać umowę przyłączeniową  i wnieść stosowna opłatę.

Następnie Inwestor składa wypełniony druk zgłoszenia z określonym terminem rozpoczęcia prac związanych z budowaniem przyłącza wraz   z   jednym   egzemplarzem uzgodnionego projektu.

Po zgłoszeniu wcinki wod-kan Inwestor podpisuje umowę zlecenia wykonania wcinki

Wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem przyłącza Inwestor zleca zewnętrznej firmie wykonawczej z odpowiednimi uprawnieniami.

5.  Protokół odbioru

Inwestor przed zasypaniem przyłącza zleca do Geodety wykonanie inwentaryzacji po wykonawczej oraz zgłasza zakończenie prac celem dokonania odbioru technicznego przez służby techniczne ZWiK Sp. z o.o.

6.  Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W tym celu należy zgłosić się do Działu Sprzedaży i przedstawić następujące dokumenty:

– protokół odbioru technicznego przyłącza

Po podpisaniu umowy ZWiK Sp. z o.o. w Ciechanowie montuje w terminie do 7 dni urządzenie pomiarowe i rozpoczyna świadczenie usług.

W celu wydania zapewnienia na dostawę wody i odbiór ścieków należy:

  1. Pobrać z niniejszej strony lub w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. ,,Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odprowadzania ścieków”.
  1. Załączyć do wniosku kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500
  1. Wniosek wraz z załączoną kserokopią mapy złożyć w siedzibie ZWiK.

Wniosek Spółka wydaje nieodpłatnie w terminie do 14 dni